Download hier de ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor cliënten van Jack Jansen, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 

2Tarieven 
De tarieven voor coaching, hypnotherapie, masterclasses en opleidingen zijn vaststaand per sessie en te vinden op de website en in de brochures. Bij het tarief is duidelijk vermeld of dit inclusief of exclusief 21% btw is. Voor hypnotherapie geldt dat deze vrij is van btw.

3. Het betrekken van derden bij de behandeling
Het betrekken of inschakelen van derden (familie, partners etc.) bij de coaching en/of hypnotherapie van de cliënt door de cliënt of door Jack Jansen gebeurt uitsluitend in onderling overleg. 

4. Betalingsvoorwaarden
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De masterclasses en opleidingen dienen voor aanvang te worden betaald. In overleg met Jack Jansen is betaling in termijnen mogelijk.
Is de cliënt in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

5. Wijziging van de behandeling c.q. meerwerk
Indien een tussentijdse wijziging in de coaching en/of hypnotherapie ontstaat door toedoen van de cliënt, zal Jack Jansen de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien deze aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende coaching/hypnotherapie aan de cliënt worden bevestigd. 

6. Duur en afsluiting van de coaching en/of hypnotherapie

De duur van de coaching en/of hypnotherapie kan behalve door de inspanning van Jack Jansen worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Jack Jansen verkrijgt en de medewerking die wordt en/of kan worden verleend. Jack Jansen kan dan ook niet altijd van tevoren exact aangeven hoe lang de coaching en/of hypnotherapie duurt.
In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de cliënt is betaald.
Indien de cliënt een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Jack Jansen dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor de opdrachtgever. 

7. Annulering en tussentijdse beëindiging van de masterclasses en opleidingen

Voor particuliere cliënten geldt voor open inschrijvingen een bedenktijd van 14 dagen, na aanvang van de inschrijving. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de masterclass of opleiding boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt.

Bij annulering van de masterclass/opleiding door de cursist:

  • Is de cursist geen cursusgeld verschuldigd, indien de masterclass/opleiding tot 4 weken voor de aanvang wordt geannuleerd. 
  • Is de cursist 50% van het cursusgeld verschuldigd, indien de masterclass/opleiding tot 2 weken voor de aanvang wordt geannuleerd. 
  • Is de cursist 100% van het cursusgeld verschuldigd, indien de masterclass/opleiding tot 1 week voor de aanvang wordt geannuleerd. 

Indien cursist een meerdaagse masterclass/opleiding tussentijds beëindigt, vindt geen restitutie plaats. Indien de cursist door overmacht niet in staat is een meerdaagse masterclass/opleiding geheel aanwezig te zijn, kan cursist een gemiste dag in overleg met Jack Jansen op een ander moment inhalen.

8a. Overmacht (coaching/hypnotherapie)

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Jack Jansen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Jack Jansen niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Jack Jansen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

8b. Overmacht (masterclasses/opleiding)

Indien bij aanvang van de masterclass/opleiding minder dan 3 deelnemers hebben ingeschreven, vindt de masterclass/opleiding geen doorgang en kunnen de inschrijvers deelnemen aan de masterclass/opleiding op een nieuwe datum. Indien de masterclass/opleiding in geval van overmacht aan de kant van Jack Jansen niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Jack Jansen kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

9Intellectueeeigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Jack Jansen. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Jack Jansen. 

10Vertrouwelijkheid
Jack Jansen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de cliënt jegens derden. Jack Jansen zal in het kader van de behandeling alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de cliënt.

11. Aansprakelijkheid
Jack Jansen is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de coaching/hypnotherapie, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Jack Jansen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Jack Jansen voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een halfjaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de cliënt in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend. 

12. Klachtenregeling
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst en of behandeling dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig de klachtenregeling zoals gepubliceerd op de website van Jack Jansen. Geschillen met betrekking tot hypnotherapie/coaching zijn onderhevig aan de klachtenregeling van het GAT (Geschillencommissie Alternatieve Therapeuten) en de daaraan gelieerde beroepsvereniging CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten).

13Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Nijmegen/Oktober 2019